انجمن اولیا و مربیان انجمن اولیا و مربیان

گزارش انتخابات انجمن  اولیا و مربیان

امیرالمومنین، حضرت علی (ع)

مشورت عین هدایت است و کسی که خود را بی نیاز از نظرات دیگران بداند، مطمئن به خطر خواهد افتاد.

جلسه انجمن اولیا و مربیان این واحد آموزشی، در  روز یک شنبه 14/7/98 از ساعت 15:30 تا 17:30 در سالن اجتماعات آموزشگاه برگزار گردید.

******************************************************************************************************************************