ارتباط با مدرسه ارتباط با مدرسه

آدرس:همدان،خیابان بوعلی ،کولانج،جنب پست بانک،کوچه شهید خوانساری،دبیرستان دخترانه دوره اول علمی

تلفن:32522329

 

*************************************************************************************************************************************