ارتباط با معاونت ها ارتباط با معاونت ها

ردیف

نوع معاونت

نام معاون

روزهای حضور

1

معاون اجرایی

خانم وحیده سراجیان

شنبه تا چهارشنبه

2

معاون پرورشی

خانم زینب سپهری

شنبه تا چهارشنبه

3

معاون بهداشتی

خانم نسرین عقیلی

شنبه تا چهارشنبه

4

معاون فناوری اطلاعات

خانم سمانه بهرامیان

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

5 معاون آموزشی خانم مژگان مهدی آزاد

شنبه تا چهارشنبه

6 معاون آموزشی

خانم فاطمه هاشم زاده

شنبه تا چهارشنبه
7

مشاور

خانم مهری سراجیان شنبه- یک شنبه-دوشنبه
8 مبلغ دینی خانم طیبه ونایی  
 
***********************************************************************************************************************************