ارتباط با مشاوران ارتباط با مشاوران

ردیف

نام مشاور

پایه

روزهای حضور

ملاحظات

1

خانم امینی

هفتم

یکشنبه

مشاورتحصیلی

2

خانم سراجیان

هشتم

شنبه-دوشنبه

مشاورتحصیلی

3

خانم ونایی

هفتم-هشتم

چهارشنبه

مبلغه دینی-اعتقادی


*******************************************************************************************************************************************